javascript:void(0);

CODE OF CONDUCT

FIXED FEE POLICY

Vores prispolitik afspejler et ønske om at arbejde på kendte, objektive og gennemsigtige præmisser - uden overraskelser for vores kunder. Vores search og selection opgaver løses som hovedregel med baggrund i en aftalt fixed fee. Et principielt valg og et positivt særpræg for vores virksomhed i dagens marked. Vores fixed fee politik sikrer, at vores klient kender vores honorar, inden vi påbegynder opgaven; men vigtigere er det, at vi hermed understreger vores objektivitet ved præsentation af kandidater. Der er ganske enkelt ikke et incitament til for os at anbefale kandidater med højere lønninger eller at udelukke potentielle interne kandidater fra kundens egen organisation. Vores outplacement opgaver for enkelt personer tager ligeledes udgangspunkt i fixed fee, hvor projektets løbetid er den væsentligste prisfaktor.

Employer Branding og andre konsulentopgaver har altid en forskellig kompleksitet og omfang. Entreprisegrænserne sættes naturligt forskelligt fra opgave til opgave afhængigt af målsætning, briefing og meget mere. Opgaverne udføres altid med baggrund i godkendt tilbud eller prisoverslag, hvor opgavernes afgrænsning er nøje specificeret. 

CODE OF BUSINESS CONDUCT

Vores forretningskodeks er køreplanen, en guide og anvisning til at hjælpe hver enkelt interessent i AbilityHire, til at efterleve ønskede holdninger og adfærd samt forstå vores ansvar i forretningsøjemed på vegne af AbilityHire.

Corporate Values bliver desværre ofte en oplistning af en række ikke organisatorisk forankrede ”statements”, med risiko for individuel tolkning grundet enkeltpersoners meget forskellige tilgang til den oplevede værdi i og/eller betydning af det enkelte ”statement”.

Vi har derfor valgt at beskrive ledelsens holdninger på de enkelte værdier. De etiske retningslinjer vi vil efterkomme, er implicit en betydende del vores Værdi-kompleks, alligevel føler vi behov for at synliggøre visse forretningsessentielle punkter særskilt - som vores ”Etisk linje”.

Der findes ikke et fælles etisk regelsæt eller en norm gældende for vores branche. Vi har derfor valgt at synliggøre egen tilgang hertil, og dermed ikke mindst det forretningsmæssige kodeks, vi som virksomhed vil møde vores samarbejdspartnere med - det være sig kandidater, klienter som leverandører.

VORES ETISKE KODEKS

Vores etiske kodeks fokuserer på ærlighed og integritet i hver eneste opgave. For at sikre fuld tilfredshed for vore kunder og fastholde vores omdømme, accepterer og påtager vi os kun opgaver, vi er overbeviste om at kunne afslutte med succes.

Klient Partnerskab · Vi accepterer alene opgaver hvor vi er eksklusiv partner, og vi arbejder alene efter et fastlagt aftalegrundlag. Vores klienter er vores eneste kunder, og vi vil aldrig opkræve eller acceptere honorarer fra kandidater. Ingen kompromisser - stor træfsikkerhed. Vi går ikke på kompromis. Vi tilstræber størst mulig træfsikkerhed i valg af kandidater til klient præsentation, der alle i videst mulig omfang opfylder de opstillede krav, og som vi efter vores bedste overbevisning mener at kunne matche klientens kultur og værdier. Vi freder vores klienter · Den del af kundens organisation, som vi gennem vores opgaveløsning har fået dyb indsigt i, er beskyttet mod proaktiv research i minimum 12 mdr.  fra ansættelsen af den seneste kandidat. Medarbejdere, ansat ved en klient, skal således selv aktivt søge en given stilling hos én af vores klienter for at komme i betragtning.

Hensynet til kandidaterne · Kandidaten modtager på første møde en gennemgang af den forventelige proces, oplysning om gensidig fortrolighed og forpligtelse, og en såvel mundtlig som skriftlige gennemgang af den ledige position. Såfremt kandidaten fortsætter i projektet udbygges niveauet for information, før en eventuel præsentation for klienten, med objektivt udformet materiale om stillingen. Kandidaterne holdes orienteret om udviklingen og status i rekrutteringsprocessen. Præsenterede kandidater har ret til, senest ved opgavens afslutning, at få en mundtlig begrundelse for et eventuelt afslag. Kandidaterne har såfremt de ønsker det, krav på en dialogbaseret tilbagemelding på personlighedstestens resultater.

Vores impact · Vi er bevidste om den påvirkning og indflydelse vores rådgivning og løsninger kan have på vores klienter og kandidater. Vi er i en udpræget formidlingsrolle og ofte er opgaven at sælge budskabet om ”klienten og den pågældende position”, med henblik på at skabe interesse hos den rette kandidat. Uanset vores hensyn til klienten altid har første prioriteret, vil vi ikke presse kandidater unødigt eller tilskynde dem til at acceptere muligheder, som ikke passer til deres personlige holdninger eller profil og fremtidige interesser. Den gensidige tilfredshed hos vores kunder og kandidater er en forudsætning for vores fortsatte succes.

Fortrolighed og diskretion · Vi opretholder generelt en streng fortrolighed for at beskytte vores klienter og potentielle kandidater. Vi er internt i organisationen bundet af en forpligtelse og politik til at overholde den strengeste diskretion eksternt, og vi håndterer vores relationer til såvel klienter og kandidater med den højeste grad af omhu og omsorg.

I praksis videregives der IKKE person eller virksomhedsdata til hverken klient eller kandidater, uden forudgående aftale og godkendelse heraf. Kandidater underskriver altid en fortrolighedserklæring.

Vores fortrolighed og diskretion er fortsat gældende efter opgave afslutning og/eller eventuelt ophør af samarbejde.

VORES VÆRDIER

Personlig frihed til agere · Vi fremmer det personlige initiativ, og vi tror hermed, at vi opnår de bedste løsninger og resultater til glæde for klienter og os selv ved at give plads og råderum til det enkelte individ – herunder frihed til at agere inden for givne rammer. Denne frihed skal dog altid respektere vores værdier og etiske linje, i såvel den skrevne ånd som konkrete betydning samt gældende lovgivning og den generelt almene opfattelse af common sense.

Client Service · Vores klienters behov driver vores forretning. Vi søger til stadighed at opnå den bedst mulige indlevelse og forståelse for disse behov. Vi til-byder nøje specificerede og konceptualiserede løsninger, der er afstemt hermed. Ydelser der giver værdi og som skaber grundlaget for langvarige relationer. Vi tilstræber størst mulig træfsikkerhed med de kandidater vi præsentere, kandidater der kan ”spejles” i klientens forretningsmæssige kompleksitet, herunder strategier, værdier og kultur.

Excellence · Vi er kompromisløse i vores bestræbelser på at levere topkvalitet. Vi ser alle opgaver som en enestående udfordring og vil altid holde ud, ”walk the extra mile” til vi opnår det optimale resultat. Vores fokus på nul fejl i vores processer sikrer, at vi leverer den absolut højeste kvalitet hver gang.

Integritet · Vi arbejder på at opbygge relationer baseret på tillid ved at tage ansvar, agere etisk korrekt og fremme åben og ærlig interaktion.

Diskretion og fortrolighed · Vi opretholder streng fortrolighed i alle for-retningsaspekter for at beskytte vores kunder og potentielle kandidater. Vi er bundet af en forpligtelse til at overholde de strengeste diskretionskrav eksternt, og vi håndterer vores relationer til både kunder og kandidater med den højeste grad af omhu og omsorg.

Respekt · Vi arbejder sammen om at skabe en stærk faglig forankret kultur der bygger på tillid, værdighed og respekt for alle.

Menneskelige aktiver · Vi anerkender, at vores styrke og vores mest betydende konkurrence-fordel er - og altid vil være - vores menneskelige ressourcer. Vi er forpligtet til at fastholde enestående forretningskoncepter og ydelser, et attraktivt miljø, der tiltrækker ekstraordinære personer, motiverer og anerkender høj faglighed og excellent performance. Vi ser det som noget essentielt og afgørende for vores mål om at levere bedste kvalitet. Den næstbedste kandidat er aldrig godt nok – for vores klienter, og heller ikke for os selv.

Samarbejde og fælles indsats · Vi fremmer og tilskynder det effektive samarbejde i alle led af interessent-kredsen, og anerkender værdien hermed. Vidensdeling, gensidig hjælp og støtte og arbejdet hen imod et fælles mål skal sikre, at vi leverer med succes hver gang. Vi er som enkelt individer, altid på udkig efter mere effektive og/eller koncept-forædlende metoder, som vi i fællesskab kan benytte for at tjene vores kunder.

Lige muligheder for alle · Vi har forpligtet os til en politik for lige muligheder for alle medarbejdere, samarbejdspartnere eller kandidater i ansøgningsfasen. Det være sig ligestilling mellem kønnene, medlemmer af minoritetsgrupper, religion eller kulturel/etnisk baggrund og andet. Vi forventer at alle medarbejdere vil støtte op om og agere i henhold til hensigten med dette, ligesom vi stiller krav til, at den enkelte vil overholde alle gældende love om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet og diskriminering.

Ansvarlighed · Vi vil i videst muligt omfang tilstræbe at bidrage til en særlig indsats omkring ansvarlighed: Miljø & økologi, Sundhed, Klima og Etisk Handel.

Innovativ tænkning · Vi udfordrer status quo. Vi er ægte innovative og nytænkere. Vores kontinuerlige fokus på produkt- og forretningsudvikling er positivt afgørende for vores virke og selvopfattelse. Vi udfordrer som en selvfølge os selv og vores egen kategori ved kontinuerligt at stille spørgsmål til det bestående, og samtidig søger og afdækker vi mulighederne for nye veje og metoder i vores praksis, teknologiske platform og videns base. Vi skal være på forkant med udviklingen i samfundet omkring os. Vi vil som minimum indfri vores kunders forventninger til tidssvarende og moderne forretningspraksis, men også gerne overraske positivt. Vi vil eksempelvis gøre brug af de nyeste digitale platforme, og kommunikationsløsninger - til fordel for vores klienter.

AbilityHire A/S
Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V
CVR · 32185010
Powered by Emply